Vince and Kath

作者:Fegeek

80次浏览

2019-08-29 06:36:06

Vince and Kath is a messenger-style novel inspired by Jenny Ruth Almocera’s Textserye. This viral hit on Philippine social media tells the story of how a pair of lovestruck teens fell for each other in the world of texts and emojis.

NINETEEN BOOKS NOW AVAILABLE!
1. Hey Crush!
Naniniwala ka na sa Destiny? Pwede ka ba ma-inlove sa taong hindi mo pa nakikita? Kilalanin ang mystery man ni Kath sa librong ito.
2. Good Mornyt
Nasubukan mo na ba ang may kausap mula gabi hanggang umaga? Re-live the feeling with this book.
3. Hearts All Over
Happy Hearts Day! Happy Kilig Day! Like Var and Cheer, happiness always.
4. Life Like Pelikula!
Si Var and leading man, si Cheer and leading lady sa eksenang ito marerealize nila na in life or in in love we will always wish for a happy ending.
5. Special Delivery
Teka muna wait, Cheer ko. Huwag kang mangamba, labas ka at ako ay may pinadala.
6. The Big One
Parating na ang the big one. Mare-realize rin kaya ni Kath that Var is the one?
7. Just Like Colors
Sa bawat kulay na nakikita may ibig sabihin ito. Kung pagtutugmain may panibagong kahulugan at kung paghahaluin naman may bagong mabubuo.
8. Laid Back Sunday
Sa hustle and bustle ng buhay sometimes all you need is a perfect laid back Sunday.
9. Till The Weekends
Exam week na! Kailangan nang mag-aral ni Var at Cheer at gawing inspirasyon ang bawat isa. Makakapasa kaya sila sa exams? At makapasa na kaya si Var sa puso ni Kath?
10. In My Eyes
Uso na naman ang sore eyes at pati si Kath hindi nakaligtas. Paano na kaya ang beautiful eyes ni Kath? Paano ipaparamdam ni Var na he cares for her? Will Kath’s sore eyes keep them from seeing each other?
11. Parental Guidance
In this techie world, part na talaga ng panililigaw ang social media. Paano nga ba balak ni Var ligawan si Kath? The techie way or the traditional way?
12. Selos of my Heart
May ibang babaeng na-meet si Var. Magseselos kaya si Kath? Aaminin na kaya niya ang feelings nya for Var before it’s too late?
13. Math Genius
Kung kaya ni Var ma-solve ang math problems ni Kath, ma-solve din kaya niya ang heart problems ni Kath?
14. Sunsets
Sa pagsulat ng tulang matalinhaga, masabi kaya nina Cheer at Var ang kanilang nadarama?
15. Luto ni Inday
May mga tamang ingredients at recipe pagdating sa pagluluto. Sa pagtuturo ni Var kay Kath, man din kaya nila ang tamang recipe para sa pagmamahalan nilang dalawa?
16. Page Flip
Naging masaya na naman si Var at Cheer na ka chat nila ang isa't isa. Mamadaliin na kaya nila ang pag-flip ng pages ng relasyon nila? Ito na ba ang simula ng panibagong article ng buhay nila?
17. Planeta
Nangangarap si Kat ng possiblity na pwedeng tumira sa ibang planeta other than Earth. Var sweetly interrupts her and join in her day dreaming. Magiging happily ever after kaya sila sa ibang planeta?
18. Battle Rap
Nagulat si Vince sa galing ni Kath, kaya ginalingan niyang magpasikat. Dahil sa rap, nasabi ni Vince ang lahat! Ito na nga ba ang panahon, ang tamang panahon, na sa kilig mamumulaklak ang pag-ibig?
19. Superhero Ko!
Kung si Var ay isang superhero, ano kaya ang kanyang mga superpowers? Uubra ba kaya ang mga superpowers nya kay Cheer? Maiimpress kaya nya si Cheer?

This app provides a unique way of experiencing the romance. As Kath, you make choices at various points of the conversation. Choose between sweet, serious, and simple replies, and see how Vince reacts to each. Spread across three chapters, the story has three different endings awaiting you, depending on how you respond. 

Have fun delving into the latest book and enjoy exploring three different endings.
文斯和凯丝是一个信使,款式新颖珍妮露丝Almocera的Textserye启发。在菲律宾社会化媒体这个病毒击中讲述了一对痴情的青少年如何在文本和表情符号的世界爱上了对方的故事。

NINETEEN书籍现已推出!
1.喂粉碎!
Naniniwalaかなさ命运? Pwede KA BA MA-inlove萨·塔印地文莫PA nakikita? Kilalanin昂神秘男子妮凯丝SA librong ITO。
2.良好的Mornyt
Nasubukan莫娜巴·安格5月kausap穆拉加比杭钢尤马加?重新生活的感觉与这本书。
3.心遍
快乐心的一天!快乐Kilig天!像瓦尔和欢呼,幸福永远。
4.人生就像Pelikula!
硅瓦尔和男主角,SI欢呼和女主角SA eksenang ITO marerealize尼拉娜在生活中还是在爱,我们将永远希望有一个圆满的结局。
5.特殊投递
特卡·马纳等待,欢呼KO。 Huwag卡·曼加巴,KA的LABAs在AKO AY可能pinadala。
6.大单
Parating呐ANG大的。马雷 - REALIZE RIN卡亚妮凯丝是无功是一个?
7.就喜欢的颜色
萨bawat kulay呐nakikita可以IBIG sabihin ITO。功夫pagtutugmain可以在功夫paghahaluin纳曼可能拔贡mabubuo panibagong kahulugan。
8.悠闲的星期天
萨喧嚣恩·布有时你需要的是一个完美的悠闲周日
9.直到周末
考试周呐! Kailangan馕MAG-咸海妮瓦尔在欢呼,在gawing inspirasyon昂bawat ISA。 Makakapasa卡亚西拉SA考试吗?在makapasa呐卡亚SI瓦尔萨·普索妮凯丝?
10.在我的眼前
USO呐纳曼昂在帕蒂SI凯丝印地文nakaligtas眼痛。 Paano呐卡亚昂美丽的眼睛妮凯丝? Paano ipaparamdamにな瓦尔他关心她?将凯丝的眼痛不让他们看到对方?
11.奉子成婚
在这个世界上技术人员,部分娜·塔拉加纳克panililigaw昂社交媒体。 Paano牙巴·巴拉克妮瓦尔ligawan SI凯丝?技术人员的方式还是传统的方式是什么?
12.我的心Selos
可以ibang babaeng NA-SI相遇功。 Magseselos卡亚SI凯丝? Aaminin呐卡亚尼亚·安格感情NYA的无功为时已晚之前?
13.数学天才
功夫卡亚妮瓦尔MA-解决昂数学题妮凯丝,MA-解决喧嚣卡亚尼亚·安格心脏问题妮凯丝?
14.日落
萨pagsulat NG tulang matalinhaga,masabi卡亚尼娜陈绮贞在瓦尔昂kanilang nadarama?
15. LUTO NI Inday
可以在MGA配方pagdating SA pagluluto塔芒成分。萨pagtuturo妮瓦尔卡伊·凯思,man DIN卡亚尼拉·安格塔芒配方对SA pagmamahalan nilang dalawa?
16.翻页
Naging马萨亚呐纳曼SI瓦尔在欢呼なか聊天尼拉·安格isa't ISA。 Mamadaliin呐卡亚尼拉·安格PAG翻转纳克页面纳克relasyon尼拉?伊藤娜BA安格·西蒙拉纳克panibagong文章恩·布尼拉?
17.普拉内塔
Nangangarap SI咖特·恩方法可行呐pwedeng tumira SA ibang的Planeta地球以外。瓦尔娇声打断她,并在她的白日梦加入。 Magiging卡亚西拉SA ibang的Planeta后幸福快乐的日子?
18.战斗说唱
Nagulat SI文斯萨·加林妮凯丝,椰子ginalingan尼洋河magpasikat。达希尔SA说唱,nasabi妮万斯·安格拉哈特!伊藤呐雅巴·安格panahon,安格·塔曼panahon,なさkilig mamumulaklak ANG PAG-IBIG?
19.超级英雄柯!
功夫SI瓦尔AY isang的超级英雄,肛门卡亚昂kanyang MGA超级大国? Uubra巴·卡亚陈子昂MGA超级大国尼亚·卡伊欢呼? Maiimpress卡亚NYA SI欢呼?

这个应用程序提供体验浪漫的独特方式。作为凯丝,你让在对话的各个点的选择。看看文斯如何反应到每个甜蜜的,严重的,而简单的答复之间进行选择。跨越三个章节传播,故事有三个不同的结局等着你,取决于你如何回应。

玩得开心钻研最新的书,享受探索三个不同的结局。

游戏类别:版本号:

下载包大小:更新日期:

详情
同类推荐

用户评价

 • 头像
  。。 发布于2019-08-30 00:25:11
  4.2
  我玩Vince and Kath这个游戏已经有一段时间了。我曾经认为像我这样的女孩玩这个游戏会非常困难和无聊。但是在我的朋友告诉我一起玩几天后,我改变了对这个游戏的看法,玩这个游戏非常有趣。虽然我打得不太好,但有时我碰到坑队友时,我会情不自禁地喷他。
 • 头像
  吴正妍 发布于2019-08-30 00:25:26
  4.3
  本人画质党,Vince and Kath这游戏的画风和画质都很不错,个人很喜欢,ui也不错,没有多余的东西,氪金方面也没有逼氪或者骗氪的倾向,个人来说画风就可以给个好评
 • 头像
  辛云飞 发布于2019-08-29 23:12:58
  4.9
  玩了两天来评论下Vince and Kath这个游戏 ,画风还可以,运行起来流畅不卡,都说这个游戏特别氪金,想要变强就得充,其实也并不是那么费钱的,总之感觉玩法还可以,充一点钱无所谓

海外版本
国内用户需要通过OurPlay平台加速!


扫码下载OurPlay

海外精品游戏推荐平台

自动配置谷歌套件

全球唯一谷歌服务独立运行环境

全球网络免费加速

分享

微信扫一扫,点击分享

预约通知

亲爱的玩家,当游戏开放时,我们会第一时间通知您来下载体验哦~

预约通知

亲爱的玩家,当游戏开放时,我们会第一时间通知您来下载体验哦~

微信扫码预约